Regulamin rezerwacji abonamentowych

Regulamin rezerwacji abonamentowych na Kortach Muchowiec w sezonie zimowym 2022 – 2023

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia płynności wynajmu kortów przez naszych Klientów, od września 2022 roku wprowadzamy niniejszy regulamin rezerwacji abonamentowych i odpłatności za nie według następujących zasad:

 1. Rezerwacja stałej godziny wiąże się z wykupieniem abonamentu na sezon zimowy tj. od 1 października 2022 – 30 kwietnia 2023.
 2. Wykupienie abonamentu możliwe jest po uzyskaniu akceptacji obsługi Kortów Muchowiec, podpisaniu deklaracji członkowskiej składającej się z formularza aplikacyjnego oraz deklaracji stałej rezerwacji kortów.
 3. Wykupienie abonamentu związane jest z wniesieniem opłaty przez Klienta za powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin.  Dniami, z których Klient zwolniony jest z opłaty w przypadku jego nieobecności  są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z przyczyn niezależnych od Kortów Muchowiec ośrodek tenisowy będzie zamknięty.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty gotówką lub kartą za pierwszy jak i ostatni miesiąc sezonu zimowego tj. październik i kwiecień w momencie składania deklaracji. Wpłata jest potwierdzeniem ważności deklaracji.
 5. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia deklaracji rezerwacji abonamentowej z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia deklaracji przez Klienta, opłata za miesiąc kwiecień nie jest zwracana.
 6. Płatności abonamentowych dokonywać można jedynie gotówką lub kartą w recepcji klubu. Kwota abonamentu stanowi iloczyn liczby godzin i obowiązującej stawki zawartej w   Wpłata za dany miesiąc powinna zostać uregulowana w formie jednej nie dzielonej płatności.
 7. Stałą rezerwacje na następny miesiąc należy opłacić do dwudziestego dnia poprzedniego miesiąca. W przypadku 7 dniowej zwłoki z dokonaniem opłaty, Korty Muchowiec mają prawo do anulowania stałej rezerwacji bez zwrotu opłaty za miesiąc kwiecień.
 8. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry oraz wysiatkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze.
 9. Klientowi przysługuje prawo do pięciokrotnego odwołania terminu gry abonamentowej w sezonie. Klient zobowiązany jest poinformować o tym recepcję minimum 48 godzin przed rozpoczęciem planowanej gry na korcie. Jedyną uznawaną formą odwoływania rezerwacji abonamentowych jest informacja tekstowa w formie SMS pod nr: 575-996-559 (recepcja Kortów Muchowiec). Klientowi przysługuje możliwość odrobienia odwołanych gier do końca sezonu tj. 30 kwietnia 2023 r. Klientowi przysługuje możliwość odrobienia danej rezerwacji bez dzielenia na mniejsze jednostki czasowe.
 10. Niewykorzystanie przez Klienta danej rezerwacji (bez uprzedniego odwołania) nie uprawnia Klienta do jej wykorzystania w innym terminie.
 11. Wszyscy Klienci są proszeni o stawienie się przed rozpoczęciem gry w Recepcji Kortów Muchowiec celem zgłoszenia swojej obecności.
 12. Korty Muchowiec legitymują się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Korty Muchowiec nie ponoszą odpowiedzialności. Ponadto, Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Korty Muchowiec, nie są pobierane opłaty. 
 13. Korty Muchowiec legitymują się uprawnieniem d­­o wypowiedzenia Klientowi złożonej deklaracji stałej rezerwacji kortów w każdym czasie wraz ze zwrotem wpłaconych i nie wykorzystanych środków dla Klienta.
 14. Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w trakcie trwania sezonu zimowego. 

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do większej dostępności Kortów Muchowiec i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

 

Honorujemy :

;